schedule

Giới thiệu

TẬP ĐOÀN CT Group

Được thành lập từ năm 1992, với một bước dài giữa hai thế kỷ, CT Group không ngừng lớn mạnh, đồng với một giá trị cốt lõi bất biến là Tập đoàn vì Cộng đồng. Năm 2022 đánh dấu 30 năm liên tục phát triển của Tập đoàn CT Group. Ngày nay CT Group với 60 công ty thành viên hiện diện trên toàn cầu và đã sẵn sàng cho trang sử 30 năm tiếp theo trong bối cảnh mới khi thế giới đang thay đổi từng giờ trong cơn bão công nghệ. Sẵn sàng chinh phục, CT Group cuồn cuộn sự can trường nội lực bởi 6 sức mạnh tổng hợp: một là Văn hóa, hai là Công nghệ, ba là Tốc độ, bốn là Toàn cầu, năm là Khác biệt, sáu là Westpoint.

Chuyển giao lại toàn bộ mảng Bất động sản cùng sứ mệnh Nhà phát triển đô thị toàn diện cho Tổng Công ty CT Land, CT Group đang tập trung tiến công vào lĩnh vực Công nghệ cao nhằm chung tay đưa Việt Nam hoà nhịp với Cuộc cách mạng Khoa học Công nghệ lần thứ 4 – Cuộc cách mạng sẽ làm thay đổi mãi mãi toàn nhân loại.

Với sự can trường, bền bỉ cùng 30 năm tích hào khí và những nghiên cứu sâu rộng, tầm nhìn và khả năng dự báo chính xác về sự phát triển toàn cầu, CT Group đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều năm qua để sẵn sàng “Hoá rồng công nghệ tương lai” trên hành trình mới trong 30 năm tiếp theo.

TẦM NHÌN

CT Group với 9 ngành then chốt đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước và có nhiều đóng góp cho nhân loại.

SỨ MỆNH

Chịu trách nhiệm là cánh cửa mở vào tương lai nhân loại trong kỷ nguyên mới bằng sự phát triển hài hòa giữa Công nghệ, Môi trường thiên nhiên và Nhân loại.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Là một doanh nghiệp vì Cộng đồng từ ngày đầu thành lập và bất kể trong lúc khó khăn hay thuận lợi đều kiên trì thực hiện giá trị cốt lõi này, đến nay đã trở thành giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

2. Là nơi mỗi nhân viên bình thường đều có thể có một cuộc sống vĩ đại.

3. Là Người dẫn đầu trong các hoạt động đổi mới sáng tạo để thay đổi xã hội xung quanh tốt đẹp hơn.

Brand